Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa to proces, w ramach którego sporządzane jest oszacowanie wartości przedsiębiorstwa lub posiadanych przez poszczególnych wspólników akcji i udziałów. Wycena przedsiębiorstwa jest szczególnie przydatna w sytuacji różnego rodzaju przekształceń własnościowych takich jak fuzje i przejęcia, aport składników majątkowych czy ustanowienie zabezpieczenia na udziałach.

Wycena może być sporządzona różnymi metodami, najczęściej klasyfikowane są one na dochodowe, majątkowe i porównawcze. Wybór odpowiedniej metody wycen zależy od wielu czynników, do najważniejszych należy sytuacja ekonomiczno-finansowa i przedmiot działalności przedsiębiorstwa, cel wyceny, model biznesowy przedsiębiorstwa czy dostępność danych rynkowych niezbędnych do właściwego oszacowania wartości. W zależności od zastosowanej metody wyniki wyceny mogą znacznie się różnić, dlatego warto na początku zastanowić się jaką metodę zastosować i czy jest ona właściwa dla wycenianego przedsiębiorstwa.

Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową (DCF) polega na ustaleniu wartości obecnej przyszłych przepływów finansowych netto z działalności podmiotu. Wartość przyszłą prognozowanych przepływów pieniężnych sprowadza się do wartości obecnej za pomocą procesu dyskontowania stopą dyskontową. Istnieje wiele metod kalkulacji przepływów pieniężnych. W zależności od zastosowanej metody, dobiera się właściwą stopę dyskontową. Suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych może być poddana dodatkowo licznym korektom w zależności od okoliczności towarzyszących wycenianemu przedsiębiorstwu. Metoda dochodowa jest generalnie najczęściej wybieraną metodą wyceny przedsiębiorstw, jednaka szczególnie jest uzasadniona w przypadku spółek usługowych lub handlowych, gdzie nie ma od czynienia z istotnej wartości składnikami majątku rzeczowego oraz gdzie nie istnieje istotne ryzyko zakończenia działalności.

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową polega głównie na określeniu wartości poszczególnych składników aktywów i pomniejszeniu ich o wartość rynkową zobowiązań doprowadzając do oszacowania tzw. wartości skorygowanej aktywów netto. Następnie w zależności od przyjętej metody, wprowadza się rożnego rodzaju korekty np. koszty teoretycznej likwidacji przy zastosowaniu metody rynkowej wartości likwidacyjnej, czy koszty powstania spółki w przypadku zastosowania metody odtworzeniowej. Metoda majątkowa jest szczególnie uzasadniona w przypadku przedsiębiorstw posiadających istotnej wartości składniki majątkowe, a które nie generują satysfakcjonujących wyników finansowych z działalności. Zwłaszcza dla podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej warto rozważyć zastosowanie metody rynkowej wartości likwidacyjnej.

Wycena przedsiębiorstwa metodą mnożnikową polega na ustaleniu wartości biznesu na podstawie tzw. wskaźników finansowych określających relację wartości przedsiębiorstwa do wartości określonych wielkości finansowych lub ekonomicznych. Najczęściej wybieranym i najchętniej stosowanym w praktyce mnożnikiem finansowym jest wartość przedsiębiorstwa liczona w relacji do wyniku z działalności operacyjnej bez kosztów amortyzacji (EV/EBITDA). Ustalenie takiego mnożnika bazowego na podstawie porównywalnej spółki giełdowej lub grupy spółek i przemnożenie jego wielkości przez wynik EBITDA przedsiębiorstwa wycenianego pozwala na uzyskanie przybliżonej wartości przedsiębiorstwa. Aby oszacować następnie bardziej dokładną wartość przedsiębiorstwa, wprowadza się dodatkowe korekty, których rodzaj i specyfika zależy od wielu elementów i sytuacji wycenianego przedsiębiorstwa. Metoda porównawcza, często rekomendowana jest jako pomocnicza metoda wyceny w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z transakcją rynkową tj. zakupem lub sprzedażą akcji i udziałów, czy emisją kapitału podstawowego na rynku. Warunkiem zastosowania tej metody jest dostępność danych na temat porównywalnych spółek będących przedmiotem transakcji na rynku. Powoduje to, że metoda mnożnikowa jest popularna przy wycenie spółek z branży silnie reprezentowanych na giełdzie takich jak budownictwo i deweloperka, bankowość czy informatyka.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here